My Page Title

1. Luật 24/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực :  Xem tại đây

2. Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:  Xem tại đây

3. Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực:  Xem tại đây

4. Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện:  Xem tại đây

5. Quyết định 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện:  Xem tại đây

6. Quyết định 8474/QĐ-BCT Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại:  Xem tại đây

7.Thông tư 15/2014/TT-BCT Quy định về mua, bán công suất phản kháng:  Xem tại đây

8. Thông tư 2941/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện:  Xem tại đây

9. Thông tư 19/2014/TT-BCT Quy định về Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt:  Xem tại đây

10. Thông tư 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện:  Xem tại đây

11. Phúc đáp văn bản số 5577/EVN-PC của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng hợp đồng điện tử đối với hợp đồng mua bán điện:  Xem tại đây

12. Trả lời công văn số 5577/EVN-PC của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị có ý kiến đối với việc áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hình thức điện tử:  Xem tại đây

13. Hướng dẫn về áp dụng hợp đồng điện tử đối với hợp đồng mua bán điện:  Xem tại đây