My Page Title

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN KHI THAY ĐỔI GIÁ

TỪ NGÀY 04/5/2023

Đối với khách hàng không chốt chỉ số điện trong ngày 04/5/2023 (khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt) thì tiền điện được tính theo phương pháp nội suy với các thông số như sau:

Điện năng tiêu thụ tính theo bảng giá cũ được xác định:

ĐTT_C = ((NĐG-NĐK)/(NCK-NĐK+1))*ĐTT

Trong đó :

- ĐTT_C: Số kWh tính theo bảng giá cũ

- NĐG: Ngày áp dụng đổi giá

- NĐK: Ngày đầu kỳ ghi chỉ số

- NCK: Ngày cuối kỳ ghi chỉ số

- ĐTT: là tổng điện năng tiêu thụ từ ngày đầu kỳ (NĐK) đến ngày cuối kỳ (NCK)

Điện năng tiêu thụ tính theo bảng giá mới được xác định:

ĐTT_M = ĐTT – ĐTT_C

Ví dụ:  Khách hàng A (định mức một hộ) có lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 350 kWh với ngày ghi chỉ số điện của tháng 5-2023 là ngày 29/5/2023 ; ngày ghi điện kỳ trước (tháng 4-2023) là ngày 29/4/2023 và ngày áp dụng giá bán điện mới từ ngày 04/5/2023. Cách tính như sau:

Số ngày sử dụng điện thực tế là 31 ngày (từ ngày 29/4 đến 29/5/2023). Trong đó, số ngày sử dụng theo bảng giá cũ là 5 ngày (từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2023) nên có sản lượng điện tiêu thụ là 56 kWh (ĐTT_C=5 /31*350 kWh)

Số ngày sử dụng điện theo bảng giá mới là 26 ngày (từ ngày 4/5 đến ngày 29/5/2023), có sản lượng điện tiêu thụ theo bảng giá mới là 294 kWh (ĐTT_M=350 kWh - 56 kWh).

Vậy nên, với tổng lượng điện năng tiêu thụ là 350 kWh thì 56 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá cũ và 294 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá mới.

Đối với tiền điện theo bảng giá cũ:  Định mức bậc thang quy định thứ nhất theo đơn giá cũ là 50 kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá cũ là 8 kWh (50 kWh x một hộ x 5 ngày / 31 ngày).

Ứng với đơn giá điện cũ của bậc thang thứ nhất (bậc 1) là 1.678 đồng, tiền điện là 13.424 đồng (8 kWh x 1.678 đồng). Tương tự, bậc thang thứ hai (bậc 2) là 13.872 đồng, bậc thang thứ ba (bậc 3) là 32.224 đồng, bậc thang thứ tư (bậc 4) là 40.576 đồng, bậc thang thứ năm (bậc 5) là 22.672 đồng, bậc thang thứ sáu (bậc 6) là 0 đồng. Như vậy, tổng tiền điện theo đơn giá cũ: 122.768 đồng.

Tiền điện theo đơn giá mới:  Định mức bậc thang quy định thứ nhất theo đơn giá mới là 50 kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá mới là 42 kWh (50 kWh x một hộ x 26 ngày/31ngày).

Ứng với đơn giá điện mới của bậc thang thứ nhất (bậc 1) là 1.728 đồng, tiền điện là 72.576 đồng (42 kWh x 1.728 đồng). Tính tương tự, bậc thang thứ hai (bậc 2) là 75.012 đồng, bậc thang thứ ba (bậc 3) là 174.216 đồng, bậc thang thứ tư (bậc 4) là 219.408 đồng, bậc thang thứ năm (bậc 5) là 122.598 đồng, bậc thang thứ sáu (bậc 6) là 0 đồng. Tổng tiền điện theo đơn giá mới: 663.810 đồng.

Như vậy, số tiền khách hàng trên phải thanh toán là 786.578 đồng (chưa bao gồm VAT), cao hơn 19.278 đồng so với tiền điện phải thanh toán khi không đổi giá

Cụ thể giá điện sinh hoạt đối với từng bậc thang như sau (chưa bao gồm VAT)

Bậc thang

Đơn giá cũ (đồng/kWh) (QĐ số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019)

Đơn giá mới (đồng/kWh) (QĐ số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023)

Bậc 1:Cho kWh từ 0-50

1.678

1.728

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

1.734

1.786

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200

2.014

2.074

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300

2.536

2.612

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400

2.834

2.919

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.927

3.015