• Sinh hoạt
  • Kinh doanh
Điện tiêu thụ (kWh) Đơn giá (đồng) Số tiền (đồng)
Tiền điện
Thuế GTGT (8%) tiền điện
Tổng tiền
Điện tiêu thụ (kWh) Đơn giá (đồng) Số tiền (đồng)
Tiền điện
Thuế GTGT (8%) tiền điện
Tổng tiền